DOBRE PRAKTYKI GOSPODARKI ODPADAMI W SKLEPACH I SUPERMARKETACH SPOŻYWCZYCH

Sklepy i supermarkety spożywcze są najczęściej odwiedzanymi miejscami. Odpady w nich powstające są znacznym kosztem prowadzonej przez nie działalności. Gospodarowanie odpadami, poza wymogiem prawnym, to również możliwość dodatkowych przychodów z recyklingu odpadów. To doskonała okazja biznesowa dla firmy prowadzącej sklep, ale również jej otoczenia rynkowego i środowiska.

W przypadku handlu artykułami spożywczymi ponad połowa materiałów zawartych w koszyku każdego klienta nadaje się do recyklingu lub kompostowania. W sklepach spożywczych generowane są znaczne ilości odpadów z kartonu, tektury, plastiku i oczywiście odpady organiczne, które powstają w działach z produktami roślinnymi, łatwo psującymi się i o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Popularnym trendem, wspieranym również prawnie, jest zastępowanie lub eliminowanie toreb z tworzyw sztucznych i zastępowanie ich torbami wielokrotnego użytku lub wykonanymi z materiałów biodegradowalnych. Polityka recyklingu w placówkach handlu spożywczego może również obejmować program darowizn. Dzięki niemu sklep może wyeliminować marnotrawstwo żywności. Na rynku istnieje wiele organizacji, które są zainteresowane odbiorem takich produktów i potrafiących wykorzystać je z pożytkiem dla siebie i otoczenia.Warto też przyjrzeć się procesowi utylizacji odpadów powstających w sklepie, ponieważ stanowi ona znaczny i nierzadko rosnący koszt biznesowy. Ponad połowa odpadów powstających w sklepach i supermarketach spożywczych nadaje się do kompostowania lub recyklingu. Z tego względu warto rozważyć odbiór odpadów organicznych przez organizacje zajmujące się wytwarzaniem kompostu lub pasz, co jest lepszą alternatywą niż utylizacja i bardziej korzystną dla środowiska. W strefach dla klientów, jak i na zapleczach należy umieścić w wystarczającej ilości odpowiednie pojemniki na odpady, które również ułatwią ich sortowanie.Koniecznie trzeba rozważyć używanie kompaktora lub belownicy do sortowania, pakowania i zmniejszenia ilości gromadzonych odpadów.

Praktykowanie właściwej gospodarki odpadami w branży handlu spożywczego prowadzi do ochrony środowiska i korzyści ekonomicznych. Oprócz zmniejszenia obciążeń składowisk, zapobieganie powstawaniu odpadów pomaga również oszczędzać zasoby naturalne oraz zmniejsza ilość energii i zanieczyszczeń związanych z produkcją.

W przypadku sklepu strategie zapobiegania powstawaniu odpadów przekładają się na oszczędność kosztów również na tańszy transport i oszczędność czasu pracy personelu, który przeznaczą na inne potrzebne czynności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REDUKCJI ODPADÓW
W SKLEPACH I SUPERMARKETACH

belownice handel zywnoscKażdy sklep z artykułami spożywczymi i supermarket może aktywnie wesprzeć ochronę środowiska poprzez recykling i redukcję odpadów, a tym samym zmniejszyć koszty prowadzonej działalności.

Jest wiele możliwości w tym zakresie. Właściwa gospodarka odpadami, poza oszczędnością pieniędzy, przyczynia się do zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu.

W sklepach spożywczych powstaje sporo różnorodnych odpadów. Wprowadzenie programu recyklingu w supermarkecie i dowolnej wielkości sklepie spożywczym daje natychmiast zauważalne i korzystne ekonomicznie efekty. W tym celu warto w nim uwzględnić poniższe wskazówki, wypracowane w branży przez lata, jako dobre praktyki w gospodarowaniu odpadami w handlu artykułami spożywczymi.

  • Uzyskać poparcie zarządu. Ma to kluczowe znaczenie nie tylko dlatego, że program recyklingu będzie wymagał nakładów finansowych i czasu, ale także dlatego, że nowo wprowadzany program doprowadzi do zmian (np. pojawią się nowe obowiązki u niektórych pracowników lub nowe procedury dla pracowników sklepu. Jeśli zarząd firmy prowadzącej sklep wyraża świadomość i pełne zaangażowanie na rzecz wdrożenia programu recyklingu, pracownicy podchodzą do nowych zadań w równym oddaniem i sumiennością.
  • Oszacować strumień i określić odpady. Należy przeprowadzić audyt odpadów, aby dokładnie wiedzieć co i w jakiej ilości trafia do koszy. Audyt w tym przypadku to formalny, zorganizowany proces służący do ilościowego określenia ilości i rodzajów odpadów generowanych przez najemców (sklepy i punkty usługowe). Na podstawie wyników audytu można podjąć decyzję o tym, które rodzaje odpadów będą zbierane i wykorzystywane w komercyjnej polityce recyklingu.
  • Określić sposoby zbierania i gromadzenia odpadów. To najistotniejszy element procesu gospodarowania odpadami, w którym należy ustalić logistykę odpadów, w tym również sposoby i miejsca ich gromadzenia, sortowania i przechowywania.
  • Zainwestować w urządzenia do prasowania i belowania odpadów. Belownica, dopasowana do potrzeb i miejsca jest niezastąpiona w miejscu gromadzenia i sortowania odpadów. Pozwala utrzymać ład i porządek, jak również przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zmniejsza inne ryzyka potencjalnych wypadków. Odpady sprasowane w belach są bardzo wygodne do przechowywania i transportowania.
  • Wdrożyć i realizować program recyklingu. Na tym etapie warto opracować zasady informujące pracowników o odpowiednich procedurach recyklingu, jak również o zmianach w procedurach istniejących.
  • Kontrolować i modyfikować. Aby program działał, podobnie jak każdy inny proces w firmie, należy poddawać go kontroli i modyfikacji, jeśli to okaże się niezbędne i przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów. Można wyznaczyć comiesięczne okresy kontroli w celu sprawdzenia, czy wdrożone procedury są przestrzegane.
  • Poinformować otoczenie. Prowadząc działalność biznesową przyjazną dla środowiska i dbając o pozostawianie go w dobrym stanie warto informować o prowadzonej polityce ochrony środowiska nowych pracowników oraz klientów sklepu. To bardzo ważny aspekt wpływający pozytywnie na wizerunek.

URZĄDZENIA DO PRASOWANIA ODPADÓW
TO PRZYCHODY

belownice2Karton, papier, tektura, plastik (butelki PET) i metal (puszki aluminiowe) to surowce bardzo cenne dla zakładów odzysku i przerobu surowców wtórnych. Przedsiębiorstwa zajmujące się ich przetwarzaniem płacą za dostarczenie posegregowanych, zagęszczonych i jednorodnych rodzajów odpadów. Dlaczego na tym nie zarabiać?

Kompaktory i belownice do odpadów zmniejszają ich objętość nierzadko do 90%! Oznacza to mniej pojemników, mniej transportów, mniej obsługi, więcej czasu, więcej przestrzeni, większe bezpieczeństwo i więcej pieniędzy na rozwój firmy.

Kompaktory i belownice ORWAK są zaprojektowane tak, aby zachować czystą i uporządkowaną przestrzeń w miejscu powstawania i gromadzenia odpadów. Jedno małe kompaktowe urządzenie zapobiega m.in. wypadkom, zwiększa dostępną przestrzeń poprzez minimalizowanie odpadów, redukuje ręczną obsługę i minimalizuje zagrożenie pożarowe. Rozwiązania ORWAK w zakresie gospodarki odpadami u źródła pozwalają oszczędzić pieniądze i minimalizować koszty zarządzania odpadami w każdej wielkości sklepie spożywczym.

Recykling to wielki biznes, ale w sklepie lub supermarkecie nie jest głównym priorytetem. Eksperci Orwak Polska wiedzą o tym i proponują satysfakcjonujące możliwości finansowania pras i belownic dostosowane do konkretnych potrzeb i możliwości. Dowolne urządzenie ORWAK, usprawniające proces zarządzania odpadami w supermarkecie lub sklepie spożywczym, można kupić, wydzierżawić lub wziąć w leasing. Urządzenia ORWAK używane są w sklepach w całej Polsce, zarówno w sieciach handlu spożywczego, jak i mniejszych placówkach handlowych.

Więcej informacji