DOBRE PRAKTYKI GOSPODARKI ODPADAMI NA MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

Od wielu lat różne światowe, regionalne i lokalne grupy ochrony środowiska naturalnego zwracają uwagę na działania i skutki przemysłu morskiego i śródlądowego. Obowiązujące prawo dotyczące działalności prowadzonej na wodzie kompleksowo reguluje zasady i wymagania dotyczące działań prowadzonych przez przedsiębiorców korzystających z wód do prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Ponieważ ponad ¾ naszej planety jest pokryte wodą, w interesie wszystkich mieszkańców jest, aby była ona wolna od zanieczyszczeń, a prowadzona na niej działalność nie zakłócała i nie wpływała na środowisko naturalne.

MNIEJ ODPADÓW, WIĘKSZE PRZYCHODY

Gospodarka odpadami powstającymi na jednostkach pływających ma więc ogromne znaczenie i potrafi być nie lada wyzwaniem z uwagi na panujące na statkach warunki. Wprowadzenie działań zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania odpadami i pozostawiania środowiska wodnego w czystości to bardzo istotny aspekt zarządczy każdej jednostki pływającej.

Poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami armator lub operator redukuje koszty i zwiększa dochody w długim okresie, spełniając przy tym szereg międzynarodowych i lokalnych wymogów z zakresu ochrony środowiska.

Poprawa efektywności środowiskowej to dla właścicieli, armatorów lub operatorów eksploatujących statek metoda na ochronę dochodów w dłuższym okresie. W otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa podejmujące działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko są wysoce doceniane. Firmy dbające o środowisko często uzyskują preferencyjne stawki opłat portowych, niższe składki ubezpieczeniowe i cieszą się dobrą reputacją i wizerunkiem wśród załogi i klientów.

Zarządzanie odpadami na jednostkach pływających obejmuje m.in. poniższe etapy.

Polityka środowiskowa – wyraźnie określa skalę i cele działania; zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami i ciągłe doskonalenie wyników.

Gromadzenie i sortowanie – zaleca się, aby stanowiska zajmujące się utylizacją odpadów umożliwiały sprawną logistykę odpadów i ich sortowanie wg jednorodnych rodzajów.

Przetwarzanie na pokładzie – odpady żywnościowe można zbierać, przetwarzać i przechowywać w zamkniętych pojemnikach; urządzenia takie jak prasy czy kompaktory istotnie zmniejszają objętość suchych i wilgotnych odpadów, co sprzyja odzyskaniu dużej części przestrzeni magazynowej.

Składowanie na pokładzie – zagęszczone odpady należy przechowywać w sposób pozwalający uniknąć zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Recykling/utylizacja – surowce wtórne to cenny zasób i preferowanym rozwiązaniem jest ich recykling, który sprzyja również niższym kosztom gospodarowania odpadami na jednostkach pływających. Z kolei utylizacja (unieszkodliwianie) odpadów na morzu podlega odpowiednim przepisom IMO (Międzynarodowa Organizacja Morska), regionalnym i lokalnym.

Audyt i edukacja – szkolenia i przeglądy, w tym m.in. z obsługi systemów oczyszczania ścieków, zwiększają świadomość ekologiczną na pokładzie; taki system zarządzania środowiskowego działa skutecznie i zgodnie z wymogami prawnymi.

SORTOWANIE, PRASOWANIE, RECYKLING 
—  ZYSK Z ODPADÓW

Przemysł morski i okrętowy oraz żegluga pasażerska to wiele możliwości ograniczania odpadów, przekazywanie ich do recyklingu i lepsza dbałość o środowisko.

Koszty związane z odpadami powstającymi u źródła, czyli w miejscu wytwarzania na pokładzie statku, okrętu, platformy lub innej jednostki pływającej zwykle obejmują:

 • miejsce (metraż, kubatura) zajmowane na pokładzie
 • koszt usunięcia odpadów na lądzie
 • koszt transportu odpadów na ląd
 • koszt pracy załogi na pokładzie statku lub platformy

Typowe parametry wpływające na koszty gospodarki odpadami to:

 • typ statku i rozkład pomieszczeń
 • dopuszczalna i rzeczywista liczba osób na pokładzie
 • porty, do których wpływa jednostka
 • czas połączeń między portami
 • dostępna przestrzeń na pokładzie
 • sposób zbierania, segregowania i przechowywania odpadów  
 • poziom wyszkolenia załogi

Ogólnie rzecz biorąc, koszty legalnego unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych przez statki mogą być znaczące, ale przy skutecznym systemie gospodarki odpadami można je istotnie obniżyć.

W nowoczesnym systemie gospodarki odpadami:

 • odpady są posortowane wg rodzajów w celu przekazania do recyklingu lub kontrolowanego wyładunku, jeśli jest to dozwolone prawnie.
 • zmniejsza się objętość odpadów, aby zminimalizować zapotrzebowanie na transport i ich magazynowanie.

Folder informacyjnyPOMAGAMY ZMNIEJSZYĆ KOSZTY

Wśród urządzeń ORWAK przeznaczonych do sortowania, prasowania i zagęszczania odpadów różnego rodzaju znajdują się i takie, które są przeznaczone do zastosowań w żegludze towarowej i pasażerskiej.  

Odpady suche z takich materiałów jak na przykład plastik, drewno, karton, tektura, papier, szkło i metal (puszki aluminiowe) idealnie nadają się do recyklingu. Bele z tego typu surowców wtórnych, wytworzone na jednostce pływającej, przeznaczone są do wyładunku i recyklingu w porcie.

Więcej informacji o prasach i belownicach ORWAK dla żeglugi