ODPADY W ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH - DOBRE PRAKTYKI

Trend wykorzystania i ulepszenia gospodarki odpadami w zakładach produkcyjnych przybiera na sile. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną mają wielki potencjał w zakresie recyklingu i ta świadomość wśród nich wciąż rośnie. Coraz rzadziej zdarzają się przypadki ignorowania korzyści i zysków, jakie niosą za sobą odpady z linii produkcyjnych. Odpadami mogą być opakowania, surowce niewykorzystane w produkcie gotowym, jak również produkty uboczne lub niepełnowartościowe powstające w procesie produkcji, których nie da się ekonomicznie przetworzyć.

WDROŻENIE PROCESU GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

Etap 1. Zidentyfikuj strumienie odpadów – należy określić miejsca, w których powstają odpady.

Etap 2. Określ rodzaje oraz ilość surowców wtórnych powstających na różnych etapach produkcji – w określonym czasie, na przykład tygodniowo lub miesięcznie.    

Etap 3. Określ obiekty w obrębie których powstaje najwięcej odpadów. 

Etap 4. Określ kategorie odpadów zgodnie z definicjami prawnymi.

Etap 5. Określ sposób łatwego gromadzenia i sortowania odpadów w miejscu ich powstawania – aby usprawnić proces gromadzenia i sortowania można wyznaczyć miejsca pojemników na poszczególne odpady a nawet belownic, jeżeli miejsce na to pozwala, pamiętając o ich oznakowaniu rodzajem materiałów, dla których są przeznaczone.

Etap 6. Poinformuj pracowników o procedurze gospodarowania odpadami w zakładzie – i reaguj na ich sugestie dotyczące ulepszeń.

Sprawny proces gospodarowania odpadami w miejscu ich powstawania zależy od współpracy i zaangażowania pracowników biorących w nich udział. Praktyka pokazuje, że nawyk właściwego obchodzenia się z odpadami produkcyjnymi stanie się szybszy i trwalszy gdy zostanie włączony do kultury organizacyjnej i właściwie komunikowany.

USPRAWNIENIA ZMIERZAJĄCE DO EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ODPADAMI

Linie produkcyjne w przedsiębiorstwach wytwórczych często są doskonale zaprojektowane w celu ograniczenia kosztów, osiągania założonej jakości i możliwie krótkiemu czasowi produkcji, zgodnie z podejściem lean manufacturing. To samo podejście można z powodzeniem stosować w gospodarce odpadami w zakładzie produkcyjnym.

Zarządzanie odpadami będzie łatwe, bezpieczne i sprawne, gdy uwadze poddanych będzie kilka elementów, jak na przykład:

 • Zapewnienie odpowiedniego (utwardzonego) miejsca wokół powstających odpadów, aby można było łatwiej je gromadzić, sortować i prasować u źródła w prasie lub belownicy.
 • Zapewnienie miejsca na posegregowane i zagęszczone w bele surowce wtórne, skąd będą odbierane przez firmy recyclingowe itp.
 • Regularne monitorowanie miejsca powstawania odpadów, w celu zapewnienia dobrego zarządzania i gospodarowania nimi.
 • Wprowadzenie kultury recyclingu do kultury przedsiębiorstwa.
 • Komunikowanie otoczeniu o produkcji ukierunkowanej na odzyskiwanie surowców wtórnych i dbanie o środowisko.

Tendencja do wdrażania programów recyklingu i ekonomicznego gospodarowania odpadami w zakładach produkcyjnych zyskuje coraz większe znaczenie niezależnie od wielkości produkcji.  Poza korzyściami finansowymi przedsiębiorstwa te doceniają ogromne korzyści jakie niesie za sobą usprawnienie procesu zarządzania odpadami, w tym ich gromadzenia, sortowania i przechowywania. Wiele odpadów wytwarzanych w procesie produkcji, jak na przykład karton, papier, tworzywa sztuczne, ścinki metalowe itp. doskonale nadają się do odzysku.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM

 • Ograniczenie zużycia surowców pierwotnych.
 • Obniżenie kosztów pozyskiwania surowców do produkcji, kosztów zużycia energii oraz kosztów transportu surowców.
 • Eliminacja opłat i kar z tytułu nieprawidłowego postępowania z odpadami.
 • Budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku.
 • Zwiększenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa.
 • Poprawa warunków pracy i zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.
 • Zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników.
 • Utrwalenie podejścia do odpadów jako surowców wtórnych, przydatnych do wykorzystania.
 • Przygotowanie zakładu produkcyjnego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami międzynarodowego standardu ISO 14001, ISO 18000 oraz EMAS.