POLITYKA PRYWATNOŚCI
Grupy San Sac, której częścią jest
Orwak Polska Sp. z o.o.

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa twoje prawa i wyjaśnia, jak i dlaczego Grupa San Sac, w tym Orwak Polska Sp. z o.o. (dalej Orwak, my, nasz, nam itp.) przetwarza twoje dane osobowe. Informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności zaadresowane są do: wszelkich stron, które współpracują z lub reprezentują któregokolwiek z naszych klientów, dostawców lub innych partnerów biznesowych (i kontaktują się z nami w tej roli); wszelkich osób starających się u nas o pracę; wszelkich osób, które odwiedzają nasze strony www.orwakpolska.pl, www.serwis.orwakpolska.pl (dalej zwane stronami) lub profile na portalach społecznościowych (dalej zwane kanałami cyfrowymi), lub też komunikują się z nami w jakikolwiek inny sposób. Dlatego też w zależności od twojego związku z nami i wybranej przez ciebie metody komunikacji zastosowanie będą miały różne części niniejszej polityki.

2. Informacje ogólne na temat przetwarzania danych osobowych itp.

Do kwestii prywatności podchodzimy w sposób rzetelny, zgodny z prawem i długofalowy. Dotyczy to zarówno naszych klientów i dostawców, jak i osób korzystających i odwiedzających naszą stronę, a także osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych i innych metod komunikacji.
Naszym celem jest zagwarantować poszanowanie twojej prywatności i innych osób, a także by przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób prawidłowy i w zgodzie z obowiązującymi przepisami o ich ochronie, bez względu na cel, w jakim kontaktujesz się z nami lub dzielisz się swoimi danymi osobowymi lub danymi innych osób.

3. Administrator danych itp.

Orwak Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-418), przy ul. Starorudzka 12E pełni funkcję administratora danych w procesie przetwarzania twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
W przypadku jakichkolwiek pytań na temat tego, jak przetwarzane są twoje dane osobowe lub jakie są twoje prawa, prosimy o kontakt. Nasze dane do kontaktu znajdziesz na końcu niniejszej polityki prywatności.
Jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o to, by dane osobowe, które przetwarzamy, wykorzystywane były jedynie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem i były chronione przed nieupoważnionym dostępem. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez Orwak odbywa się w zgodzie ze stosownymi przepisami o ochronie danych. Dnia 25 maja 2018 w UE/EOG weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO ). RODO i inne stosowne przepisy dotyczące prywatności zwane są w niniejszym dokumencie stosownymi przepisami o ochronie danych.
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje aż do jej odwołania i przyjęcia przez nas nowej lub poprawionej polityki prywatności. W przypadku, gdy taka poprawka miałaby wpływ na ciebie lub twoje prawa, zostaniesz o tym poinformowany(a) w sposób przewidziany w stosownych przepisach o ochronie danych.

4. Czym są dane osobowe i czym jest ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio (przy wykorzystaniu innych danych) połączone z żyjącą osobą fizyczną. Przykładem danych osobowych są imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonu i adresy IP.
Przetwarzanie danych osobowych oznacza wszystko to, co dzieje się z danymi osobowymi. Przetwarzanie stanowią zatem wszelkie działania podjęte względem danych osobowych, zautomatyzowane lub nie. Przykładem jest ich gromadzenie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, rozwijanie lub modyfikowanie, produkowanie, czytanie, używanie, dystrybucja poprzez ich przesyłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Więcej informacji na temat terminów użytych w niniejszej polityce prywatności znajdziesz na https://uodo.gov.pl/.

5. Przetwarzanie przez nas danych osobowych

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w różnych celach w zależności od tego, jaka łączy cię z nami relacja.

W większości przypadków przetwarzane przez nas dane osobowe to dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie, zwykle przez osobę do kontaktu lub pracownika odpowiedzialnego za jednego z naszych klientów, dostawców lub innych partnerów, lub też przez osoby kontaktujące się z nami w sprawie wolnego stanowiska. Dane mogą zawierać twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub numer telefonu.

W niektórych przypadkach gromadzimy również twoje dane osobowe od osób trzecich, na przykład w przypadkach, gdy ty lub spółka, którą reprezentujesz, podpisała lub niedługo podpisze z nami umowę. Niektóre dane mające związek z korzystaniem z naszej strony i kanałów cyfrowych gromadzone są automatycznie.

Mimo tego nie sprzedajemy danych osobowych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim, o ile takie udostępnianie lub transfer nie jest niezbędny w celu wykonania umowy zawartej z tobą.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokładnie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego są one przetwarzane – jest to uzależnione od tego, czy odwiedzasz naszą stronę lub kanały cyfrowe, komunikujesz się z nami lub starasz się u nas o pracę, lub też jesteś osobą do kontaktu dla jednego z naszych dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone w związku z korzystaniem przez ciebie z naszych kanałów cyfrowych i usług przetwarzane są albo przez nas albo naszych podwykonawców w następujących celach:

 1. W celu przygotowania, administrowania i wykonywania umów dotyczących produktów i/lub usług, zawartych pomiędzy nami a spółką, którą reprezentujesz i/lub tobą.
 2. W celu komunikowania się z tobą lub spółką, którą reprezentujesz, za pośrednictwem działu obsługi klienta, sprzedawców lub pocztą elektroniczną.
 3. W celu administrowania czynnościami marketingowymi takimi, jak np. targi, wystawy i konkursy, w przypadku których otrzymujemy twoje dane osobowe przed lub podczas wykonywania takich czynności.
 4. Do celów marketingowych, w tym wysyłania materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 5. Do celów tzw. profilowania – tzn. analizowania i grupowania osób odwiedzających naszą stronę i kanały cyfrowe pod względem wyborów, priorytetów i preferencji, w celu dostarczania odpowiednich i dopasowanych informacji, rekomendacji, newsletterów i ofert ukierunkowanych. W tym celu, a także w celu rozwijania produktów i usług, dane pobrane na podstawie korzystania z poszczególnych kanałów cyfrowych mogą być konsolidowane.
 6. W celu kompilowania statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, kanałów cyfrowych i usług na nich oferowanych.
 7. W celu prowadzenia, rozwijania, testowania i ulepszania naszej strony i kanałów cyfrowych, a także platform technicznych, na których się one opierają.

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jakie dokładnie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego są one przetwarzane – jest to uzależnione od tego, czy odwiedzasz naszą stronę lub kanały cyfrowe, komunikujesz się z nami lub starasz się u nas o pracę, lub też jesteś osobą do kontaktu dla jednego z naszych dostawców, klientów lub innych partnerów biznesowych. Określamy w nich również, jak długo w każdym przypadku dane będą przetwarzane, a także powody dla ich przetwarzania.

a.       Kiedy odwiedzasz naszą stronę i/lub inne kanały cyfrowe i komunikujesz się z nami

Cel: W celu administrowania i usprawniania naszej strony i pozostałych kanałów cyfrowych.

Przetwarzanie:

 • Analizy danych gromadzonych w celach wymienionych powyżej. Dane przez nas przetwarzane służą nam do przeprowadzania analiz zbiorczych (bez identyfikowania ciebie jako osoby fizycznej), które pomagają nam prowadzić, testować i usprawniać naszą stronę i kanały cyfrowe.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie zbierane za pomocą plików cookies (np. informacje o odwiedzonych podstronach i odnośnikach, a także dane techniczne związane z twoim sprzętem, np. adres IP, położenie geograficzne i ustawienia przeglądarki).

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zarządzanie i usprawnianie naszej strony (uwzględniając równowagę interesów).

Okres przechowywania: Nie dłużej niż dwa lata.

Cel: Komunikowanie się z tobą, kiedy się z nami kontaktujesz, np. pocztą elektroniczną, telefoniczne, za pośrednictwem naszej strony lub kanałów cyfrowych.

Przetwarzanie:

 • Zajęcie się twoją sprawą i odpowiadanie na pytania.
 • Usprawnianie usług i zwiększanie jakości informacji podawanych przez nas na naszej stronie i innych kanałach.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, a także dane do kontaktu (np. adresy e-mail, numery telefonu i adresy do korespondencji).
 • Inne dane i informacje, które nam udostępnisz.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia naszego wspólnego interesu, jakim jest komunikacja z tobą po nawiązaniu przez ciebie kontaktu (biorąc pod uwagę równowagę interesów).

Okres przechowywania: Przez okres trwania sprawy i przez następne trzynaście miesięcy.

 

Cel: Zapobieganie i wykrywanie przypadków nieodpowiedniego użytkowania usług oferowanych przez nas na naszej stronie i kanałach cyfrowych, np. cyberataków.

 

Przetwarzanie:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony naszych systemów IT przed cyberatakami i hackerami.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Informacje na temat twoich odwiedzin na naszej stronie zbierane za pomocą plików cookies (np. informacje o odwiedzonych podstronach i odnośnikach, a także dane techniczne związane z twoim sprzętem, np. adres IP, położenie geograficzne i ustawienia przeglądarki).

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest ochrona naszych systemów IT przed cyberatakami i hackerami (uwzględniając równowagę interesów).

Okres przechowywania: Nie dłużej niż dwa lata.

 

b.      Kiedy jesteś osobą do kontaktu jednego z naszych dostawców, klientów lub innych partnerów.

Cel: Przygotowanie, administrowanie i wykonywanie umów z dostawcami, klientami i innymi partnerami.

Przetwarzanie:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do administrowania naszymi prawami i obowiązkami w związku z przyszłą lub istniejącą umową z dostawcą, klientem lub innym partnerem.
 • Trwające umowy z dostawcami, klientami lub partnerami i różnego typu dane do kontaktu zachowane w imieniu pracowników i/lub osób do kontaktu.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu danego dostawcy, klienta lub partnera.
 • Dane do kontaktu (e-mail, numer telefonu itp.) tej osoby.
 • W przypadku dostawcy, klienta lub partnera będącego spółką prywatną – numer organizacji i/lub numer dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne, by zaspokoić nasz uzasadniony interes, jakim jest przygotowanie lub spełnienie warunków umowy z dostawcą, klientem lub partnerem, lub, w przypadku, gdy udostępniasz nam informacje jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, do celów wykonania umowy zawartej między nami lub podjęcia kroków wymaganych przez ciebie przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie jest również niezbędne do zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest przygotowywanie, administrowanie i wykonywanie umów z dostawcami, klientami i innymi partnerami.

Niektóre typy przetwarzania są też niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym obowiązku zachowywania faktur (zawierających dane osobowe) przez dłuższy okres.

Okres przechowywania: Tak długo, jak z umowy wynikają dla nas prawa lub obowiązki i przez kolejne dwa lata. Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak wymagają tego przepisy dotyczące księgowości i inne przepisy, tj. potencjalnie do końca siódmego roku licząc od końca obecnego roku obrotowego. Przesyłanie nam swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli nie zostaniemy upoważnieni do przetwarzania twoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zawrzeć z tobą umowy ani jej wykonać (ewentualnie wykonamy ją z pewnym opóźnieniem), ani też administrować naszym stosunkiem umownym z tobą lub spółką, którą reprezentujesz/w której jesteś osobą do kontaktu.

 

Cel: Administrowanie skargami, gwarancjami, reklamacjami itp.

Przetwarzanie:

 • Przetwarzanie wymagane w celu administrowania naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z umowy z dostawcą, klientem lub innym partnerem.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu danego dostawcy, klienta lub partnera.
 • Dane do kontaktu (e-mail, numer telefonu itp.) tej osoby.
 • W przypadku dostawcy, klienta lub partnera będącego spółką prywatną – numer organizacji i/lub numer dowodu osobistego.

Podstawa prawna:

W celu administrowania skargami, gwarancjami itp. zgodnie z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi. Przetwarzanie twoich danych osobowych w tych okolicznościach jest niezbędne do zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych i obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Okres przechowywania: Do wygaśnięcia okresów gwarancyjnych, odpowiedzialności itp. zgodnie ze stosownymi umowami i w każdym przypadku przez kolejne dwa lata od rozwiązania lub wykonania danej umowy.

Przesyłanie nam swoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeżeli nie zostaniemy upoważnieni do przetwarzania twoich danych osobowych, nie będziemy w stanie zawrzeć z tobą umowy ani jej wykonać, ani też administrować naszym stosunkiem umownym z tobą lub spółką, którą reprezentujesz/w której jesteś osobą do kontaktu.

Cel: Wykonywanie czynności marketingowych, administrowanie newsletterami itp.

Przetwarzanie:

 • Wysyłanie informacji o nowościach, ofertach produktów i usług, wydarzeniach i innych materiałów marketingowych pocztą elektroniczną i/lub za pośrednictwem innych kanałów cyfrowych.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko i dane do kontaktu (e-mail, numer telefonu itp.) osoby do kontaktu klienta lub potencjalnego klienta.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu, jakim jest marketing naszych produktów i usług, podtrzymywanie relacji biznesowej z tobą i komunikowanie się z tobą w kontekście zawodowym (biorąc pod uwagę równowagę interesów).

Okres przechowywania: Jeżeli jesteś osobą do kontaktu jednego z naszych obecnych lub byłych klientów, twoje dane będą przechowywane przez okres trwania umowy i przez dwa lata po jego wygaśnięciu. Jeżeli jesteś osobą do kontaktu jednego z naszych potencjalnych klientów, twoje dane będą przechowywane [przez okres trwania kampanii marketingowej]. Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać od nas informacji, kliknij na odnośnik “anuluj subskrypcję”. Subskrypcję możesz anulować w każdym momencie. Jeżeli postanowisz anulować subskrypcję, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych osobowych do wyżej wymienionych celów.

 

c.       Kiedy starasz się u nas o pracę lub kontaktujesz się z nami w sprawie wolnych stanowisk itp. za pośrednictwem jednego z naszych partnerów ds. rekrutacji

Cel: W celu administrowania i organizowania naszych czynności rekrutacyjnych.

Przetwarzanie:

 • Ewaluacja różnych kandydatów na podstawie ich doświadczenia, kwalifikacji i ocen.
 • Administrowanie datami i zaproszeniami na rozmowy o pracę.
 • Administrowanie CV, listami motywacyjnymi, ocenami i testami.
 • Administrowanie kontaktami telefonicznymi i korespondencją elektroniczną z nami.
 • Przesyłanie danych do i od naszych partnerów ds. rekrutacji.
 • Inne typy przetwarzania niezbędne w celu administrowania i organizowania naszych trwających obecnie i/lub konkretnych czynności rekrutacyjnych.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Numer dowodu osobistego
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Zdjęcie, tam, gdzie stosowne
 • Wykształcenie
 • Doświadczenie zawodowe
 • Wszelkie inne dane, które udostępnisz nam w swoim CV lub w jakikolwiek inny sposób.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne do zaspokojenia naszego wspólnego interesu, jakim jest rekrutacja personelu i komunikacja z tobą w tej sprawie (biorąc pod uwagę równowagę interesów). Numer twojego dowodu osobistego będzie przetwarzany w przypadkach uzasadnionych przez cel przetwarzania i by umożliwić nam zidentyfikowanie ciebie.

Okres przechowywania: Do zakończenia procesu rekrutacyjnego i, w przypadku danych osobowych w postaci imion i nazwisk, danych do kontaktu i stanowisk, o które się kandydat ubiega, trzynaście miesięcy po zakończeniu tego procesu. Gromadzenie danych jest niezbędne, by umożliwić nam administrowanie twoim podaniem i zaoferowanie ci pracy. Jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych, nie będziemy w stanie administrować twoim podaniem, a w związku z tym nie będziemy w stanie zaoferować ci pracy.

 

Cel: Administrowanie przyszłymi projektami rekrutacyjnymi

Przetwarzanie:

 • Ewaluacja kandydatów z naszej bazy kandydatów do celów przyszłych projektów rekrutacyjnych.
 • Administrowanie kontaktami telefonicznymi i korespondencją elektroniczną z kandydatami.
 • Administrowanie datami rozmów o pracę, a także datami testów i spotkań.
 • Inne typy przetwarzania niezbędne w celu administrowania i organizowania naszych trwających obecnie i/lub konkretnych czynności rekrutacyjnych.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Dane do kontaktu
 • Dane zawarte w twoim CV (np. data i miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie (jeżeli dotyczy), wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Podstawa prawna:

Równowaga interesów. Jeżeli po zakończeniu procesu rekrutacyjnego nie zostanie ci zaoferowane stanowisko w naszej firmie, możesz powiadomić nas o tym, że nie chcesz, byśmy dalej przetwarzali twoje imię i nazwisko, dane do kontaktu i CV do celów przyszłych projektów rekrutacyjnych i zapełniania wolnych stanowisk.

Okres przechowywania: Trzynaście miesięcy po zakończeniu dialogu lub do momentu anulowania subskrypcji.

Cel: Spełnianie ciążących na nas obowiązków i działanie zgodnie z prawem pracy.

 

Przetwarzanie:

 • Przetwarzanie niezbędne do ochrony naszych praw w razie roszczenia na podstawie obowiązujących przepisów.

Przetwarzane dane osobowe:

 • Dane osobowe udostępnione przez ciebie w związku z procesem rekrutacyjnym.

Podstawa prawna:

Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia ciążących na nas obowiązków i przestrzegania prawa pracy (obowiązek prawny).

Okres przechowywania: Okres trwania procedury rekrutacyjnej plus trzynaście miesięcy, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

Gromadzenie tych danych stanowi obowiązek prawny. Jeżeli nie otrzymamy tych danych, nie będziemy w stanie spełnić obowiązków prawnych lub administrować twoim podaniem o pracę.

6. Chcesz wiedzieć więcej na temat tego, jak równoważymy interesy podczas przetwarzania danych osobowych?

Tak jak to zostało opisane powyżej, w niektórych przypadkach przetwarzamy twoje dane osobowe w celu zaspokojenia uzasadnionych interesów (tj. w oparciu o tzw. równowagę interesów). Równowaga interesów jest jedną z kilku podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak równoważymy interesy, prosimy o kontakt.

7. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe udostępniane są tak zwanym podmiotom przetwarzającym, tj. spółkom, które przetwarzają w naszym imieniu dane osobowe. Przykładowo twoje dane osobowe mogą być udostępniane partnerom biznesowym i innym dostawcom, w tym dostawcom usług i systemów IT świadczącym usługi operacyjne i rozwojowe, dostarczającym systemy i wsparcie usług w chmurze.

Z każdym z nich podpisaliśmy umowy o danych osobowych, aby zagwarantować ich bezpieczne, poprawne i poufne przetwarzanie zgodnie z naszymi instrukcjami. Jeżeli otrzymamy od ciebie podanie o prace, twoje dane mogą w niektórych przypadkach być udostępniane agencjom rekrutacyjnym przetwarzającym podania o pracę, lub też, jeżeli udostępniłeś(aś) takiej agencji twoje dane osobowe, zostaną one przesłane do nas.

8. Czy twoje dane osobowe będą przesyłane do innych krajów?

Niektórzy z naszych dostawców usług IT prowadzą działalność poza UE/EOG. Dlatego też twoje dane osobowe mogą być przesyłane poza UE/EOG. Jeżeli taki przesył danych ma miejsce, korzystamy ze specjalnych środków bezpieczeństwa w celu zagwarantowania wystarczającego poziomu ochrony twoich danych osobowych – takim środkiem może być np. podpisanie umów obejmujących standardowe klauzule o transferze danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

9. Nasza polityka cookies

Nasze strony internetowe korzystają z plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na twoim komputerze, pozwalające nam na śledzenie, jak korzystasz z naszej strony. Istnieją dwa typy cookies: stałe i sesyjne.

Stałe cookies
Stałe cookies pozostają na twoim komputerze przez ustalony czas. Strony www.orwakpolska.pl oraz www.serwis.orwakpolska.pl korzystają z cookies w celu usprawniania ich funkcjonalności poprzez kompilowanie statystyk na temat tego, jak korzystają z nich odwiedzający – np. danych o tym, jakie artykuły są czytane najczęściej i jak użytkownicy poruszają się po stronie.

Sesyjne cookies
Sesyjne cookies przechowywane są tymczasowo w pamięci komputera przez czas trwania sesji w przeglądarce. Sesyjne cookies są usuwane, kiedy zamykasz przeglądarkę. Na tej stronie sesyjne cookies używane są do przetwarzania informacji udostępnianych przez ciebie podczas korzystania z naszych usług.

Jeżeli nie zgadzasz się na korzystanie z plików cookies, możesz wyłączyć korzystanie z nich w ustawieniach swojej przeglądarki. Możesz również ustawić swoją przeglądarkę tak, by pytała cię za każdym razem, gdy strona spróbuje zapisać pliki cookies na twoim komputerze. Możesz też usunąć istniejące już pliki cookies z twojej przeglądarki – więcej informacji na ten temat znajdziesz w oknie pomocy swojej przeglądarki.

Środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych

Utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych i korzystamy z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, rozpowszechnianiem bądź zniszczeniem.

10. Prawo do informacji, prawo do złożenia skargi itp.

Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych, w zależności od sytuacji, posiadasz różne prawa związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych.

Prawo do informacji Masz prawo otrzymać informację, które z twoich danych osobowych przetwarzamy i zażądać wyciągu danych, które są przetwarzane.

Prawo wycofania zgody Tam, gdzie wyraziłeś(aś) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Prawo do korekty Masz prawo do korekty nieprawdziwych danych.

Prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu W pewnych okolicznościach posiadasz prawo do usunięcia twoich danych osobowych, do zażądania, by przetwarzanie twoich danych zostało ograniczone, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych Masz prawo zażądać, by twoje dane osobowe zostały przez nas przeniesione do innej spółki, władz lub organizacji. Ma to jednak zastosowanie jedynie w przypadku danych samodzielnie udostępnionych nam przez ciebie.

Prawo do wniesienia skargi Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego (www.uodo.gov.pl) w dowolnym momencie, jeżeli uważasz, że twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem stosownych przepisów o ochronie danych.

11. Dane do kontaktu

Zgodnie z powyższym administratorem danych w przypadku przetwarzania twoich danych osobowych jest Orwak. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat tego, jak przetwarzane są twoje dane osobowe, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub tradycyjną:

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poczta tradycyjna:  Orwak Polska Sp. z o.o., 93-418 Łódź, ul. Starorudzka 12E.

12. Poprawki do niniejszej polityki prywatności

Aby pozostawać w zgodności ze stosownymi przepisami o ochronie danych, będziemy w przyszłości wprowadzać poprawki do niniejszej polityki prywatności. Najnowsza wersja niniejszej polityki jest zawsze dostępna na naszej stronie (www.orwakpolska.pl/polityka-prywatnosci).

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2023 r.