OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej orwakpolska.pl i serwis.orwakpolska.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wysłania newslettera.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy,
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • nasi kontrahenci.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 • okres 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej,
 • okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej,
 • okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej,
 • okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej,
 • okres w którym wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie newslettera - w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt e) powyżej.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia, przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, nawiązania stosunku cywilnoprawnego, odpowiedzi na zadane pytania, wysłania newslettera,

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.